OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PODATKOWO-KSIĘGOWĄ

- obsługa księgowa i podatkowa, kadry i płace
- doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa
- zarządzanie płatnościami - obsługa split payment w VAT
- doradztwo podczas kontroli podatkowych, JPK
- specjalna oferta księgowej obsługi nieruchomości

KSIĘGOWOŚĆ | KADRY I PŁACE | bieżąca obsługa podatkowa i księgowa

-
Kompleksowe usługi księgowe wraz z obsługą kadrowo-płacową to główny zakres naszej działalności. 

Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych i finansowych dla potrzeb zarządu.


Zakres prowadzonych ewidencji w ramach świadczonych usług księgowych:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
  • prowadzenie sprawozdawczości w pełnym zakresie (jednostki "Duże")
  • prowadzenie uproszczonej sprawozdawczości jednostek małych
  • uproszczona sprawozdawczość jednostek mikro
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPIR
 • Prowadzenie rozliczeń ryczałtowych

Zakres obsługi rachunkowo-księgowej:
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont (polityki rachunkowości)
 • Prowadzenie bieżących czynności księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (w zależności od rodzaju prowadzonych ewidencji) w tym szczegółowe sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów, prowadzenie dziennika księgowań, prowadzenie księgi głównej, prowadzenie ksiąg pomocniczych.
 • Sporządzanie ewidencji podatkowych - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, warz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i przeszacowaniem wartości środków trwałych .
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrachunkowego wraz z rachunkiem zysków i strat, sporządzanie informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu, uzgodnienie sald aktywów i pasywów.
 • Obsługa i reprezentowanie Klienta w organach skarbowych i statystycznych.
 • Obsługa kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających

Korzyści ze współpracy:
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów
 • gwarancja terminowego przygotowywania dokumentacji i informacji przesyłanych do odpowiednich organów 
 • gwarancja całkowitej poufności przekazywanych i otrzymywanych danych
 • zmniejszenie ryzyka fiskalnego
 • szybki dostęp do specjalistów oraz wiedzy merytorycznej bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników
 • redukcja zatrudnienia

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to bardzo ważny element zarówno dla pracodawcy i pracownika.

Świadczymy usługi bieżącej obsługi kadrowo-płacowej oraz doradztwa w tym zakresie.Zajmujemy się także rozliczaniem zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym w szczególności pochodzących z Ukrainy.


Zakres usług w ramach obsługi kadrowej:
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym pracownikiem)
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, kontrakty i inne)
 • prowadzenie ewidencji ważności zaświadczeń lekarskich, szkoleń BHP
 • rozliczanie i ewidencja: urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych, bezpłatnych, absencji chorobowych, godzin nadliczbowych i innych nieobecności
 • ewidencja zasiłków
 • ewidencja stanu zatrudnienia
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców (ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZCZA, ZWUA itd.)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia tj. umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i innej wynikającej ze stosunku pracy lub zawartych umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych (m.in. GUS)
 • sporządzanie standardowych raportów i analiz dotyczących zatrudnienia
 • informowanie pracowników i pracodawców o prawach i obowiązkach wynikających z zawartego stosunku pracy, lub umów cywilnoprawnych
 • obsługa kontroli 

Zakres usług w ramach obsługi płacowej:
 • sporządzanie listy płac i przygotowywanie innych dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczanie prac zleconych i umów o dzieło, umów o zarządzanie, rad nadzorczych, kontraktów
 • sporządzanie miesięcznych zestawień do zapłaty PIT-4 oraz rocznych deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
 • sporządzanie deklaracji PEFRON oraz wymaganej sprawozdawczości
 • przygotowywanie uzgodnionych raportów płacowych
 • przygotowywanie dokumentów dla pracownika m.in. zaświadczeń o zatrudnieniu oraz miesięcznych informacji o wysokości wynagrodzeń (tzw.paski wynagrodzeń, RMUA)
 • sporządzanie i wysyłka informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-8B
 • sporządzanie i wysyłka rocznych obliczeń podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika PIT-40
 • reprezentowanie przez organami kontroli (US, ZUS, PIP)sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

Korzyści ze współpracy:
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów
 • gwarancja terminowego przygotowywania dokumentacji i informacji przesyłanych do odpowiednich organów
 • gwarancja całkowitej poufności przekazywanych i otrzymywanych danych
 • zmniejszenie ryzyka fiskalnego
 • szybki dostęp do specjalistów oraz wiedzy merytorycznej bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników
 • redukcja zatrudnienia

Zgody
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Wanda Karasińska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szpitalnej 7/2 na potrzeby realizacji zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wanda Karasińska . Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dane kontaktowe

Na skróty

Polityka ciasteczek Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia